Finansiering

Her finner du informasjon om leiefinansiering

KJØPE ELLER LEASE?

En fordel med å lease kontra å bruke av egenkapital eller å låne penger til kjøpet er at ved leasing så frigjør du driftskapital som kan benyttes til andre formål,  og ved leasing kan du få inntil 100% finansiering.

Vi samarbeider med blant annet Brage Finans AS om leasingfinansiering. Ønsker du finansiering via et annet selskap, så er vi selvfølgelig behjelpelige med det.

Sjekk enkelt leasingkostnader for din maskin HER 

Noen fordeler med leasing

 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet
 • Tas vanligvis kun sikkerhet i utstyret, og binder ikke foretakets øvrige pantesikkerheter
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet
 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden
 • Finansiell spredning
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
 • Fleksibelt. Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr
 • Muligheter for samdrift. Flere gårdbrukere kan gå sammen om en leasingavtale

 

Har du spørsmål angående leasing? Ta kontakt så prøver vi å hjelpe.