Finansiering

Her finner du informasjon om leiefinansiering

KJØPE ELLER LEASE?

En fordel med å lease kontra å bruke av egenkapital eller å låne penger til kjøpet er at ved leasing så frigjør du driftskapital som kan benyttes til andre formål,  og ved leasing kan du få inntil 100% finansiering.

Vi samarbeider med blant annet Nordea Finans om leasingfinansiering. Ønsker du finansiering via et annet selskap, så er vi selvfølgelig behjelpelige med det.

Sjekk enkelt leasingkostnader for din maskin her: 

Noen fordeler med leasing

 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet
 • Tas vanligvis kun sikkerhet i utstyret, og binder ikke foretakets øvrige pantesikkerheter
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet
 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden
 • Finansiell spredning
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
 • Fleksibelt. Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr
 • Muligheter for samdrift. Flere gårdbrukere kan gå sammen om en leasingavtale

 

Har du spørsmål angående leasing? Ta kontakt så prøver vi å hjelpe.