Salgsbetingelser Ara Maskin AS

Våre salgsbetingelser

1 Innledning

Disse Salgsbetingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig avtale mellom Kjøper og Selger. Med «Selger» skal forstås Ara Maskin AS, som leverandør av salgsgjenstander, samt Ara Maskin AS sine salgsrepresentanter/forhandlere.

Kjøper bekrefter ved sin underskrift på Kjøpekontrakt/Ordrebekreftelse med vedlegg, at han har satt seg inn i og akseptert nedenstående vilkår.

Kjøper skal, dersom han er å anse som forbruker, opplyse Selger om dette før Kjøpekontrakt/Ordrebekreftelse signeres.

2 Eiendomsrett, heftelser

Selger innestår for at salgsgjenstanden er hans eiendom og fri for heftelser. Kjøper innestår for at eventuelle innbyttegjenstander er hans eiendom og fri for heftelser.

3 Betalingsbetingelser m.v.

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, skal betaling skje før levering. Kreditt ytes kun etter særskilt skriftlig avtale.

Dersom hele eller deler av kjøpesummen betales etter forfall, har selger krav på rente i samsvar med den til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til forsinkelsesrenteloven (17.12.1976 nr. 100)

Hvis kontrakten på noe punkt vesentlig misligholdes av Kjøper, for eksempel ved at han ikke overholder betalingsbetingelsene, forfaller hele restgjelden til umiddelbar betaling.

Dersom Kjøper unnlater å overta salgsgjenstanden når denne er stillet til hans rådighet i samsvar med kontrakten, plikter han likevel å overholde betalingsbetingelsene.

Hvis salgsgjenstanden ikke er levert komplett kan Kjøper tilbakeholde et beløp begrenset oppad til den tekniske verdien av mangelen. Selger forplikter å komplettere salgsgjenstanden så snart som mulig. I alle andre tilfeller skal kjøpesummen betales ved forfall uten hensyn til om Kjøper hevder å ha motkrav mot Selger for misligholdt leveranse eller lignende.

Innbyttemaskiner regnes kun som betaling dersom eiendomsretten er overført til Selger og det ikke foreligger panteheftelser eller andre heftelser som reduserer gjenstandens verdi.

4 Valutakurser, toll- og avgiftssatser

Selger har rett til å endre kontraktsprisen som følge av endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, endringer i pris fra fabrikk eller leverandør eller andre forhold utenfor Selgers kontroll i perioden mellom kontraktsinngåelse og faktureringstidspunkt.

5 Salgspant og forsikring

Selger har salgspant i salgsgjenstanden, jf. panteloven §§ 3-14 – 3-22, til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av rente og omkostninger m.v. i forbindelse med salget.

Dersom det er avtalt salgspant også for krav fra tredjemann som har finansiert kjøpet, skal Selgers krav ha forrang.

Inntil salgsgjenstanden er fullt betalt må den ikke uten skriftlig samtykke fra Selger tas ut av landet, selges, pantsettes, utlånes eller på noen måte disponeres slik at gjenstandens verdi forringes eller det umuliggjør eller vanskeliggjør Selgers adgang til å ta den tilbake.

Hvis arrest, utleggsforretning eller lignende søkes avholdt i salgsgjenstanden før den er fullt betalt, plikter Kjøper å opplyse at den ennå ikke er betalt, samt varsle Selger straks.

Kjøper plikter å behandle salgsgjenstanden med alminnelig forsiktighet, følge foreskreven intervallservice, holde den kaskoforsikret og forsvarlig vedlike så lenge den er beheftet med salgspant. Kjøper er forpliktet til på forlangende å forevise gjenstanden eller forsikringspolisen for Selger eller dennes utpekte fullmektig. Selger har ubetinget fortrinnsrett til dekning av restkjøpesummen i forsikringskravet.

Selger har rett til å tinglyse salgspantet. Kjøper plikter å medvirke til dette. Unnlatelse av slik medvirkning anses som vesentlig mislighold.

6 Tekniske data og tilstand

Nye salgsgjenstander leveres i tråd med fabrikantens alminnelige spesifikasjoner for merke, modell og type som er angitt i kontrakten, og ellers med egenskaper som angitt i kontrakten.

Kjøper aksepterer fabrikasjonsendringer etter at kontrakten er inngått, med mindre disse i vesentlig grad reduserer salgsgjenstandens kvalitet og/eller kapasitet.

Opplysninger og beskrivelser av enhver art i brosjyrer, instruksjons- og verkstedhåndbøker, tegninger og tekniske data m.v. tjener kun til veiledning og kan ikke påberopes av Kjøper med mindre det uttrykkelig er vist til disse i kontrakten. Risiko for at salgsgjenstanden og dens tekniske data passer til Kjøpers behov, påhviler Kjøper. Kjøper oppfordres til å gjøre seg kjent med og undersøke de tekniske dataene før inngåelsen av kontrakten. Skal salgsgjenstanden utgjøre en del av eller et tillegg til gjenstander som er levert eller skal leveres av tredjemann, har Kjøper ansvaret for at salgsgjenstanden som ledd i dette oppfyller nødvendige funksjonskrav.

Brukte salgsgjenstander leveres i den stand den befinner seg ved Kjøpers besiktigelse («as is»). Selger har intet ansvar for eventuelle skjulte feil og/eller mangler ved gjenstanden.

7 Levering/risikoens overgang

Salgsgjenstanden leveres på Selgers forretningssted, med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt.

Salgsgjenstanden anses levert til Kjøper på det endelig fastsatte leveringstidspunkt. Risikoen går over på Kjøper fra dette tidspunkt, uavhengig av om salgsgjenstanden er avhentet eller ikke.

Salgsgjenstanden anses levert selv om Selger senere må foreta rettingsarbeider eller etterlevering av deler eller utstyr som ikke er nødvendig for en normal bruk av salgsgjenstanden, eller for Kjøpers spesielle bruk.

8 Leveringstid

Oppgitt leveringstid er veiledende med mindre det i kontrakten er uttrykkelig sagt at den oppgitte leveringstiden er fast. Hvis det er avgjørende for Kjøper at levering skjer innen en bestemt frist, skal dette fremgå uttrykkelig av kontrakten. Selger skal varsle Kjøper om endelig leveringstidspunkt når det er klart.

Leveringstidspunktet forskyves i alle tilfelle, uten at dette anses som mislighold fra Selgers side, dersom:

 1. Selger ikke har fått de nødvendige tekniske data av Kjøper,
 2. Eventuell forskuddsbetaling/innbytte ikke er mottatt,
 3. Kjøper unnlater å yte annen nødvendig medvirkning.

Har Kjøper ikke oppfylt sine forpliktelser ved avtalt leveringstidspunkt, suspenderes Selgers forpliktelse til å foreta levering frem til Kjøpers forpliktelser er oppfylt.

9 Forsinkelse

Selger har ikke ansvar for forsinkelser eller uteblitt levering som skyldes forhold som ligger utenfor Selgers kontroll. Dette gjelder for eksempel, men ikke begrenset til, tilfeldig undergang av alle gjenstander av den art eller det parti kjøpet angår, krig, streik, innførselsforbud, forsinkelse eller uteblitt levering fra fabrikk, importør, underleverandør eller transportør, hendelige uhell under transport, at eventuelle offentlige lisenser så som eksport/importlisens/typegodkjenning m.v. ikke gis som forutsatt eller lignende.

Når en slik situasjon inntreffer, suspenderes partenes ytelsesplikt etter avtalen, med mindre partene blir enige om å kansellere avtalen. Dersom situasjonen må forventes å være langvarig, kan hver av partene gå fra avtalen uten å betale kompensasjon til den andre.

Er bestemt leveringstid eller siste leveringsfrist avtalt og levering tilbys eller skjer innen 3 måneder etter avtalt tid, har Kjøper ikke rett til å heve kjøpet.

10 Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper skal undersøke salgsgjenstanden nøye så snart han har mottatt den. Kjøper kan ikke senere gjøre gjeldende som mangel noe han oppdaget eller burde ha oppdaget ved undersøkelsen.

11 Garanti

Ved kjøp av nye produkter er Selgers garanti begrenset til den garantien som Selger har fra produsenten, med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt mellom partene. Dokumentasjon på denne vil følge salgsgjenstanden.

Garanti på Selgers eget arbeid relatert til eventuell montering, sammenstilling e.l. er begrenset til 3 måneder etter levering.

Ved kjøp av brukte salgsgjenstander gjelder ingen garanti, med mindre dette er særskilt avtalt i egen Garantiavtale, som i så fall skal følge som vedlegg til Ordrebekreftelsen.

Selgers utbedringsplikt under garantiene er betinget av:

 1. At reklamasjon skjer rettidig, jf. punkt 12 nedenfor
 2. At reklamasjon skjer innen rimelig tid før produsentens garanti utløper slik at Selger har praktisk mulighet til å reklamere overfor produsenten.
 3. At den reklamerte del uten unødig opphold, omkostningsfritt for Selger, stilles til disposisjon for Selger eller Selgers representant på et sted angitt av Selger. Dersom det er nødvendig at salgsgjenstanden undersøkes på annet sted enn Selgers verksted, kan Selger kreve at Kjøper dekker alle omkostninger herved. Det samme gjelder ekstra omkostninger som skyldes at reparasjonsarbeider vanskeliggjøres pga. montering o.l. Dette skal i alle tilfelle gjelde dersom reklamasjonen var uberettiget.
 4. At Kjøper har sørget for at vedlikehold og service er forskriftsmessig utført av Ara Maskin AS eller en forhandler for Ara Maskin AS i henhold til Selgers spesifikasjoner.

12 Mangler og reklamasjon

Kjøper skal uten ugrunnet opphold gi Selger melding om mangler ved salgsgjenstanden. Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert eller prøvekjørt, anses for å være foretatt i rett tid når reklamasjon foretas senest 8 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget. Dersom annet ikke følger av produsentens garanti eller annen skriftlig avtale, faller Kjøpers reklamasjonsrett under enhver omstendighet bort 12 måneder etter leveringstidspunktet.

Enhver reklamasjon skal være skriftlig. Det må spesifiseres at henvendelsen gjelder en reklamasjon, og Kjøper må angi hva feilen består i eller hvilke symptomer som oppleves. En vanlig anmodning om service eller utbedring regnes ikke som reklamasjon.

Selger har ikke ansvar for følgende tilfeller:

 1. Feil som kan være oppstått som følge av at salgsgjenstanden er reparert, feilmontert eller instrumentert eller i noe henseende ombygget hos andre enn Selger, at salgsgjenstanden er blitt utstyrt med ikke-originale reservedeler, at fabrikantens plomberinger eller justeringer av andre enn Selger eller særskilt autorisert personell er brutt e.l., samt at motornummer eller fabrikat er endret eller fjernet.
 2. Feil som kan være oppstått som følge av uaktsom eller uriktig bruk fra Kjøpers side, tilfeldige ytre begivenheter, vanlig slitasje, mangelfullt vedlikehold eller uforsvarlig oppbevaring.

Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom reklamasjonsfristen og/eller – formen ikke er overholdt. Selger er kun ansvarlig for mangler som forelå på leveringstidspunktet.

Selger har rett til å avhjelpe mangler som Kjøper reklamerer over. Eventuelle mangler forplikter ikke Selger ut over følgende:

Selger foretar vederlagsfri utskifting eller reparasjon av mangelfulle deler. Slik utskifting foretas ved Selgers verksted eller ved et annet verksted anvist eller på forhånd godkjent av Selger.

Omkostninger ved frakt av salgsgjenstanden til og fra Selgers lokaler dekkes av Kjøper. Omkostninger ved feilsøking dekkes av Kjøper dersom mangel ikke konstateres.

Selv om Selger foretar vederlagsfri reparasjon av salgsgjenstanden, innebærer ikke det nødvendigvis erkjennelse av at salgsgjenstanden er mangelfull.

Så fremt Selger ikke avhjelper en påberopt mangel innen rimelig tid, har Kjøper anledning til å få mangelen utbedret av andre på rimelige vilkår. Ved bedømmelsen av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det hensyntas at Selger skal ha anledning til å besiktige salgsgjenstanden, innhente produsentens uttalelse om mangelen samt bestemme hvorledes og av hvem avhjelpingsarbeidet skal utføres.

13 Erstatning ved forsinkelse og mangler

Selger er bare pliktig å betale erstatning ved vesentlig forsinkelse eller dersom en mangel som er rettidig reklamert ikke blir avhjulpet innen rimelig tid.

Krav om erstatning må fremsettes skriftlig innen rimelig tid. Indirekte tap, herunder produksjonstap, tapt arbeids-fortjeneste, avsavn, konsekvens- eller avbruddstap erstattes ikke. Det samme gjelder for utlegg og utgifter til leie/lån eller kjøp av gjenstander for øvrig som skal erstatte salgsgjenstanden. Kjøper kan ikke som følge av mangel kreve erstatning for verdiforringelse eller annet tap, herunder for skade på person eller eiendom eller indirekte på varen.

Brann- og kaskoskader er normalt dekket av Kjøpers forsikring, og kan ikke kreves erstattet eller omlevert av Selger.

Selgers ansvar er under enhver omstendighet begrenset til kjøpesummen, med mindre Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Dersom salgsgjenstanden ikke kan leveres som følge av hindring utenfor Selgers kontroll, kan Kjøper ikke kreve erstatning av Selger. Allerede betalte/erlagte deler av kjøpesummen vil i slike tilfeller tilbakebetales, sammen med en rentegodtgjørelse tilsvarende Norges Banks lånerente til bankene, regnet fra innbetalingsdatoen.

14 Kjøpers mislighold

Enhver forsinkelse utover 10 dager med hensyn til avtalt betaling, tilveiebringelse av nødvendige dokumenter eller andre ytelser som påhviler Kjøper, gir Selger rett til å heve avtalen, ta salgsgjenstanden tilbake og/eller kreve erstatning.

Dersom Selger hever kjøpet, eller dersom Kjøper uberettiget avbestiller eller på annen måte går fra kontrakten, er partene enige om at Selger har krav på en erstatning minimum tilsvarende 10 % av avtalt kjøpesum. Kan Selger dokumentere at større tap er lidt, skal hele det dokumenterte tap erstattes.

15 Fellesregler ved Kjøpers heving

For salgsgjenstander som skal på- eller ombygges eller som er bestilt med særlige spesifikasjoner fra fabrikk, karosseribedrift eller verksted (tilvirkingskjøp) kan Kjøper bare heve kjøpet dersom:

 1. Kjøpers formål med kjøpet beviselig blir vesentlig forfeilet på grunn av forsinkelsen eller mangelen, og
 2. Selger har mulighet for å selge varen til andre uten tap som følge av de særlige spesifikasjoner.

Kjøper kan ikke under noen omstendighet heve kjøpet på grunn av forsinkelse eller mangel dersom Selger stiller maskin med tilsvarende egenskaper som fyller Kjøpers aktuelle behov til Kjøpers disposisjon frem til levering skjer eller mangelen er rettet.

Ved eventuell heving av kjøpet skal oppgjøret mellom partene skje i henhold til kjøpsloven §§ 64-66. Dog plikter Selger bare å betale renter av kjøpesummen fra den dag hevingskravet var fremsatt skriftlig, og bare dersom det er Kjøper som hever kjøpet. Kjøper plikter å betale alminnelig vederlag for bruken av gjenstanden. Dersom gjenstanden er skadet eller ødelagt ut over alminnelig slitasje som følge av bruk, skal Kjøper erstatte gjenstandens verdireduksjon eller reparasjonskostnader.

Krav på tilbakebetaling av kjøpesummen forfaller til betaling først når gjenstanden er levert tilbake til Selgers lokaler, i en slik stand og med den dokumentasjon og de nødvendige underskrifter slik at Selger kan disponere over gjenstanden. Dersom det er nødvendig å taksere eller undersøke gjenstanden, kan Selger holde tilbake hevingsoppgjøret til taksering eller undersøkelse er foretatt. Selger kan holde tilbake så mye at det dekker krav som følge av bruk og slitasje og skader på gjenstanden. Selger kan motregne Kjøpers krav på hevingsoppgjør mot ethvert annet pengekrav Selger har mot Kjøper.

Dersom Kjøper har levert en innbyttemaskin som ikke er videresolgt, kan Selger kreve å tilbakelevere denne mot innbyttepris som en del av hevingsoppgjøret. Dersom innbyttegjenstanden er solgt, skal den faktiske salgssummen, fratrukket salgsomkostninger, legges til grunn i hevingsoppgjøret.

16 Avtalevilkår

Selger er ikke bundet av eventuelle muntlige avtaler med Kjøper som ikke er inntatt skriftlig i Kjøpekontrakten/Ordrebekreftelsen med vedlegg.

Ved motstrid mellom Salgsbetingelser og Kjøpekontrakt/Ordrebekreftelse, har Kjøpekontrakt/Ordrebekreftelse forrang med mindre Kjøper skriftlig protesterer straks Kjøpekontrakt/ Ordrebekreftelse er mottatt.

Disse bestemmelsene gjelder foran reglene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven i den grad lovene kan fravikes.

17 Tvisteløsning

Kontraktsforholdet reguleres av norsk rett. Tvister om tolkning eller gjennomføring av avtaleforholdet skal søkes løst gjennom forhandlinger. Halden tingrett vedtas som verneting.

 

Salgsbetingelser Ara Maskin AS (pdf)